0947 915 590

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY - BASELINE SPORT ARENA

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY - BASELINE SPORT ARENA

 

1 Úvodné ustanovenia Pre účely týchto všeobecných podmienok Baseline Sport Areny sa rozumie:

1.1 „Prevádzkovateľom“ obchodná spoločnosť BASELINE SPORT s.r.o., Jurovského 4, Banská Bystrica, 97401, IČO: 47909323, IČ DPH: SK2024137214, zapísaná u okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 27225/S a obchodná spoločnosť BASELINE ARENA s.r.o., Jurovského 4, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 50689126, DIČ: 2120436857.

1.2 „Areálom“ areál športového centra Baseline Spor Areny na ulici Švermova, Banská Bystrica, 974 04, vrátane športovísk a ďalších zariadení prístupných tretím osobám a určených podľa Prevádzkového poriadku k užívaniu tretími osobami. Areál prevádzkuje a všetky služby uvedené v zmluvách, Prevádzkovom poriadku a cenníku v ňom poskytuje Prevádzkovateľ v rámci svojho podnikania.

1.3 „Užívateľom“ fyzická osoba vo veku najmenej 15 rokov alebo právnická osoba, ktorá je na základe zmluvy oprávnená k využívaniu alebo jednorazovému využitiu služieb poskytovaných Prevádzkovateľom v Areáli.

1.4 „Zodpovednou osobou“ zamestnanec Prevádzkovateľa alebo iná osoba, ktorá bola Prevádzkovateľom poverená dohľadom nad čerpaním služieb zo strany Užívateľa, poradenstvom, inštruktážou alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s pobytom Užívateľa v Areáli a využitím služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Ak podľa týchto Podmienok jedná aj Prevádzkovateľ, rozumie sa tým aj správanie Zodpovednej osoby.

1.5 „Cenníkom“ prehľad cien (úplat za poskytnutie) športových a doplnkových služieb, s ktorými sa môže Užívateľ zoznámiť pri vstupe do Areálu lebo na internetových stránkach Prevádzkovateľa (www.baseline.sk). Aktuálny zoznam a Cenník doplnkových služieb a predaja tovaru je k dispozícii na recepcii. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v priebehu roka.

1.6 „Prevádzkovým poriadkom“ prehľad práv a povinností Užívateľa alebo inej osoby využívajúcej služby v Areály vypracovaný Prevádzkovateľom , ktorý o. i. stanoví bližšie podmienky poskytovania služieb Prevádzkovateľom a s ktorým je užívateľ prostredníctvom Zodpovednej osoby oboznámený. Riadne a dostatočné zoznámenie sa s Prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre čerpanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom. Užívateľ potvrdzuje, že sa so všetkými ustanoveniami Prevádzkového poriadku v plnom rozsahu zoznámil a je s nimi uzrozumený.

1.7 „Bezpečnostnými a inými predpismi“ právne predpisy, normy a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využitia služieb Užívateľom, ktorými sa je Užívateľ povinný riadiť a ktoré sa priamo alebo aj sprostredkovane týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využití Areálu.

1.8 „Zmluvu“ písomná alebo ústna Zmluva o poskytnutí členstva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom o využití služieb v rámci jednorazového vstupu do Areálu.

1.9 „Zmluvnými stranami“ Prevádzkovateľ a Užívateľ.

1.10 „Poplatok za vystavenie karty“ jednorazový poplatok za vystavenie karty.

1.11 „členským poplatkom“ platba za užívanie zariadenia areálu a využívanie iných služieb poskytovaných v rámci členstva.

1.12 „Podmienkami“ tieto Všeobecné zmluvné podmienky športovej haly, s ktorými je Užívateľ prostredníctvom Zodpovednej osoby zoznámený pri uzatváraní Zmluvy s tým, že určuje časť jej obsahu.

1.13 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi za úplaty služby podľa Prevádzkového poriadku, cenníku a týchto Podmienok.

 

2 Depozitné členstvo a jeho podmienky

2.1 Depozitné členstvo a tomu zodpovedajúce práva a povinnosti vznikajú uzatvorením písomnej Zmluvy o poskytnutí členstva. Zmluva sa stáva účinnou podpisom zmluvných strán a uzatvára sa na dobu 12 mesiacov s možnosťou obnovenia.

2.2 Zmluvu je ako Užívateľ oprávnená uzavrieť fyzická aj právnická osoba. Prevádzkovateľ vydá Užívateľovi po podpise Zmluvy a úhrady za vystavenie karty , členskú kartu s potrebnými údajmi o Užívateľovi. Depozitná karta bude vystavená Užívateľovi do 5 pracovných dní od podpisu Zmluvy.

2.3 Predloženie depozitnej karty zo strany Užívateľa je podmienkou vstupu do Areálu a čerpanie poskytovaných služieb a zliav podľa plánovaného cenníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo cenník služieb v priebehu roka upravovať a túto skutočnosť nemusí členovi zvlášť oznamovať. Platný cenník je k dispozícii na www. baseline.sk.

2.4 Užívateľ nie je povinný Prevádzkovateľovi vystavenou kartu vrátiť po skončení zmluvného vzťahu.

2.5 Princípom depozitného systému je vklad finančnej hotovosti Užívateľa na depozitnú kartu a jej postupné čerpanie. Depozitná karta je prenosná a možno ju použiť na športové aktivity v Športovej hale. Platnosť karty možno obnoviť vložením nového kreditu.

2.6 Poplatok za vydanie depozitnej čipovej karty (ďalej iba karta) je 3 € s DPH. Nabitie karty depozitom sa riadi platným cenníkom.

2.7 V priebehu čerpania môže Užívateľ požadovať zistenie aktuálneho zostatku depozitu na karte.

2.8 Užívateľom vložený vklad na kartu je nevratný, prostredníctvom vloženého vkladu na karte možné iba čerpať služby poskytované Prevádzkovateľom.

2.9 Doba od posledného doplnenia vkladu (tzv. dobitia karty) nesmie presiahnuť lehotu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa nevyčerpaný zostatok vkladu stáva majetkom Prevádzkovateľa. Užívateľ berie týmto na vedomie, že nemá nárok na žiadne prevedenie nevyčerpaného zostatku po uplynutí uvedenej doby od posledného dobitia.

2.10 Prevádzkovateľ neručí za stratu, odcudzenie, zneužitie či poškodenie karty.

2.11 V prípade straty karty má právo Užívateľ požiadať Prevádzkovateľa o zablokovanie karty. Blokáciu karty možno previesť osobne na recepcii Športove haly. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie karty treťou osobou do doby blokácie Užívateľom. Nevyčerpaný vklad zo zablokovanej karty možno previesť na novú, užívateľom zakúpenú kartu.

2.12 Minimálny zostatok na karte musí dosahovať minimálne čiastku, ktorá dosahuje cenu požadovanej služby. V opačnom prípade Užívateľ musí kartu dobiť.

2.13 Depozitné členstvo umožňuje svojmu držiteľovi rezervovať si kurty a využívať on-line rezervačný systém.

2.14 V prípade, že Užívateľ v danej platnosti nevyčerpá vloženú finančnú hotovosť, poprípade neobnoví svoje členstvo vložením nového obnosu, karta sa stáva neplatnou a depozit tak prepadá. Užívateľovi v tejto situácii nevznikajú žiadne nárok na vrátenie nevyužitého finančného obnosu.

2.15 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť percentuálnu zľavu na depozitných kartách na služby a tovar v priebehu trvania tejto zmluvy.

 

3 Ďalšie ustanovenia

3.1 Užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu osobných údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie práv a povinností podľa Zmluvy a podmienok, ak tak neučinili v rámci Zmluvy.

3.2 Užívateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu podrobne zoznámil s Prevádzkovým poriadkom a Bezpečnostnými predpismi, že je mu dostatočne známi jeho zdravotný stav, pričom tento zdravotný stav ani čiastočne nebráni vo využití služieb Prevádzkovateľa, ak tak neučinili v rámci Zmluvy.

3.3 Užívateľ je povinný riadiť sa pri využívaní služieb pokynmi Zodpovednej osoby, Prevádzkovým poriadkom a predpismi uvedenými v predchádzajúcom odstavci.

3.4 Pri využívaní služieb je možné prevádzať na telefonickú či inú žiadosť Užívateľa rezerváciu služieb.

3.5 V prípade, že Užívateľ nevyužije rezervované služby v zjednanom rozsahu a termíne a túto skutočnosť neoznámi Prevádzkovateľovi aspoň 24 hodín vopred, je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa uhradenie ceny rezervovanej služby v plnej výške ceny (podľa platného cenníku). Užívateľ je povinný túto cenu uhradiť. Prevádzkovateľ má právo odčítať požadovanú čiastku z členskej karty Užívateľa. Pri opakovanom nevyužití rezervácie je Prevádzkovateľ oprávnený užívateľovi možnosť rezervácie služieb zrušiť.

3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri závažnom porušení povinnosti zo strany Užívateľa, predovšetkým pri uvedení nepravdivých informácii pri uzatváraní zmluvy, nerešpektovaní Prevádzkového poriadku, bezpečnostných a iných predpisov a pokynov Zodpovednej osoby alebo pri spôsobení škody na majetku Prevádzkovateľa, poprípade zdravie Zodpovednej osoby, ďalšieho Užívateľa či tretích osôb pri využití služieb.

3.7 Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Užívateľovi alebo iným osobám pri poskytovaní služieb sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Areáli, ak ich Užívateľ zanechal mimo miesta určené Prevádzkovateľom.

3.8 Užívateľovi nevznikajú žiadne nároky voči Prevádzkovateľovi z dôvodov primeraných obmedzení prevádzky areálu v nezbytných prípadoch rozsahu (športové akcie atď.)

 

4 Záverečné ustanovenia

4.1 Podmienky majú povahu obchodných podmienok, ktoré sú Zmluvným stranám známe a k návrhu Zmluvy priložené. Ako také určujú časť obsahu Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena podmienok ako platnej súčasti Zmluvy je možné iba dohodou Zmluvných strán. Ak nebude dosiahnutá dohoda o ich zmene, každá zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať.

4.2 Práva a povinnosti Zmluvou alebo týmito Podmienkami výslovne neupravené sa riadi ustanoveniami platných právnych predpisov, hlavne podľa §51 a následujúcich ustanovení zákona č.40/1964 Zz. V jeho platnom znení, Obchodným zákonníkom v platnom znení.

4.3 V prípade vzniku akýchkoľvek sporov právnych vzťahov založených touto Zmluvou zjednávajúca zmluvné strany príslušnosť okresného súdu Prevádzkovateľa.

4.4 Tieto všeobecné podmienky Prevádzkovateľa vstupujú do platnosti od 12.12.2014