0947 915 590

Pravidlá a rozmery kurtu

Bedminton je športová hra pre dvoch alebo štyroch hráčov, ktorí sa pohybujú na opačných poloviciach obdĺžnikového ihriska rozdeleného sieťou. Hráči v rukách držia rakety a striedavo odbíjajú košík.

 

1. LOSOVANIE

Pred začiatkom hry sa uskutoční losovanie a strana, ktorá zvíťazila v losovaní uplatní výber či bude ako prvá podávať alebo prijímať, na ktorej strane kurtu začne hrať.

Porazená strana pri losovaní musí uplatniť zostávajúci výber.

 

2. BODOVANIE

Zápas sa hrá na dva víťazné sety, pokiaľ nebolo stanovené inak. V sete víťazí tá strana, ktorá ako prvá dosiahne 21 bodov. Strana, ktorá vyhrá výmenu, získava bod. Strana vyhráva výmenu, ak sa strana súpera dopustí chyby alebo ak košík prestane byť v hre, pretože sa dotkne povrchu vnútri kurtu na strane súpera. Za stavu 20 – 20 vyhráva set strana, ktorá ako prvá dosiahne dvojbodové vedenie. Za stavu 29 – 29 vyhráva set strana, ktorá získa 30. bod.
Strana, ktorá vyhrala set, začína podaním v nasledujúcom sete.

 

3. ZMENA STRÁN

Hráči si musia zmeniť strany:

 1. na konci prvého setu,
 2. po skončení druhého setu, ak sa bude hrať tretí set,
 3. v treťom sete, keď niektorá zo strán dosiahne 11 bodov

Ak si hráči zabudnú vymeniť strany, musia tak urobiť čo najskôr, hneď ako sa zistí chyba a košík nie je v hre. Aktuálny stav zápasu pritom ostáva v platnosti.

 

4. PODANIE

Podanie je vykonané správne, ak:

 1. žiadna strana nespôsobuje neprimerané zdržiavanie vykonania podania, ak sú podávajúci a prijímajúci pripravení na podanie. Po dokončenom pohybe hlavy rakety podávajúceho smerom vzad sa každý odklad začiatku podania považuje za neprimerané zdržiavanie vykonania podania,
 2. podávajúci a prijímajúci stoja vo vnútri protiľahlých polí podania a nedotýkajú sa čiar ohraničujúcich toto pole podania,
 3. časti oboch nôh podávajúceho aj prijímajúceho hráča sa musia v statickej pozícii dotýkať povrchu kurtu od začiatku podania  až do jeho dokončenia,
 4. raketa podávajúceho musí najprv zasiahnuť základňu košíka, 
 5. celý košík sa musí nachádzať pod úrovňou pásu podávajúceho hráča v okamihu zásahu raketou podávajúceho. Za úroveň pásu sa považuje myslená rovina okolo tela na úrovni najnižšej časti spodného rebra podávajúceho,
 6. tyčka rakety podávajúceho musí smerovať v momente zásahu košíka smerom dole,
 7. pohyb rakety podávajúceho musí byť vykonaný plynule napred od okamihu začiatku podania až do okamihu ukončenia podania,
 8. košík letí z rakety podávajúceho dohora cez sieť, a pokiaľ nie je zachytený, dopadne do poľa podania prijímajúceho hráča (dovnútra alebo na ohraničujúce čiary),
 9. pri pokuse o podanie nesmie podávajúci minúť košík.

Ak sú hráči pripravení na podanie, za začiatok podania sa považuje prvý pohyb hlavy rakety podávajúceho smerom dopredu. Po začatí podania je podanie vykonané, ak je košík zasiahnutý raketou podávajúceho alebo ak pri pokuse o podanie podávajúci minie košík. Podávajúci hráč nesmie podávať, ak nie je prijímajúci hráč pripravený. Pokiaľ sa však prijímajúci hráč pokúsi podanie vrátiť, považuje sa za pripraveného.
Pri štvorhre počas vykonania podania môžu spoluhráči na vlastnej strane kurtu zaujať akúkoľvek pozíciu, pokiaľ nebránia vo výhľade podávajúcemu alebo prijímajúcemu protihráčovi.

 

5. DVOJHRA

Časti kurtu pre podanie a príjem

 1. Hráč podáva z pravého poľa podania alebo prijíma v pravom poli, ak podávajúci hráč dovtedy nezískal bod alebo dosiahol párny počet bodov v sete.
 2. Hráč podáva z ľavého poľa podania alebo prijíma v ľavom poli podania, ak podávajúci hráč dosiahol v sete nepárny počet bodov.

Poradie v hre a pozícia na kurte


Počas výmeny košík zasahujú striedavo podávajúci a prijímajúci hráč z akejkoľvek pozície na vlastnej strane kurtu, až kým košík neprestane byť v hre 


Bodovanie a podávanie

 1. Ak výmenu vyhrá podávajúci hráč, získava tento hráč bod. Podávajúci hráč potom podáva z druhého poľa podania.
 2. Ak výmenu vyhrá prijímajúci hráč, získava tento hráč bod. Prijímajúci hráč sa potom stáva podávajúcim hráčom.

 

6. ŠTVORHRA

Časti kurtu pre podanie a príjem

 1. Hráč na podávajúcej strane podáva z pravého poľa podania, ak podávajúca strana dovtedy nezískala bod alebo získala párny počet bodov v sete.
 2. Hráč na podávajúcej strane podáva z ľavého poľa podania, ak podávajúca strana získala nepárny počet bodov v sete.
 3. Hráč na prijímajúcej strane, ktorý podával ako posledný, ostane v poli podania, z ktorého naposledy podával. Pre spoluhráča prijímajúceho hráča platí toto pravidlo obrátene.
 4. Prijímajúcim hráčom je hráč prijímajúcej strany stojaci uhlopriečne šikmo proti poľu podania podávajúceho hráča.
 5. Hráči nesmú meniť príslušné polia podania, až kým pri podaní svojej strany nezískajú bod.
 6. Podanie sa vždy podáva z príslušného poľa podania podľa počtu bodov podávajúcej strany.

Poradie v hre a pozícia na kurte
Po vrátení podania ľubovoľní hráči prijímajúcej a podávajúcej strany vo výmene striedavo odbíjajú košík z akejkoľvek pozície na kurte príslušnej strany, kým košík neprestane byť v hre (pravidlo 15).

 

Bodovanie a podávanie

 1. Ak podávajúca strana vyhrá výmenu (pravidlo 7.3), získava podávajúca strana bod. Podávajúci hráč potom ďalej podáva z druhého poľa podania na danej strane kurtu.
 2. Ak prijímajúca strana vyhrá výmenu (pravidlo 7.3), získava bod prijímajúca strana. Prijímajúca strana sa následne stáva podávajúcou stranou.

Postupnosť podávania
V každej hre prechádza právo podávať nasledovne:

 1. od prvého podávajúceho, ktorý začal set z pravého poľa na podanie,
 2. na spoluhráča prvého prijímajúceho hráča,
 3. na spoluhráča prvého podávajúceho,
 4. na prvého prijímajúceho hráča,
 5. na prvého podávajúceho hráča atď. .

Žiadny hráč nesmie podávať ani prijímať podanie mimo poradia alebo prijímať dve za sebou idúce podania v jednom sete. Ktorýkoľvek z hráčov vyhrávajúcej strany môže v nasledujúcom sete podávať ako prvý, podobne ktorýkoľvek z hráčov prehrávajúcej strany môže v nasledujúcom sete prijímať podanie ako prvý.

 

7. CHYBNÉ POSTAVENIE PRI PODANÍ

Chybné postavenie pri podaní môže vzniknúť, ak hráč:

 1. podával alebo prijímal mimo poradia, alebo
 2. podával alebo prijímal z chybného poľa podania.

Keď sa zistí chyba podania, musí sa opraviť pred najbližším podaním pričom skóre aj posledná výmena ostávajú platné.

 

Rozmery hracej plochy

Bedmintonový kurt má tvar obdĺžnika a je rozdelený na polovicu pomocou siete. Kurty sú zvyčajne označené pre hranie dvojhry aj štvorhry, aj keď právne predpisy povoľujú, aby kurty boli označené len pre dvojhru. Kurt pre štvorhru je širší ako pre dvojhru, ale obe sú rovnakej dĺžky. Výnimka, ktorá často spôsobí zmätok u novších hráčov, je to, že kurt pre štvorhru má menší priestor pre podanie.

Šírka kurtu je 6,1 m, a vo dvojhre sa táto šírka zmenšuje na 5,18 m. Celá dĺžka kurtu je 13,4 m.

Sieť je na okrajoch vysoká 1,55 m, a 1,524 m v strede. Stojany sú umiestnené na bočných čiarach pre štvorhru, aj keď sa hrá práve dvojhra.

Minimálna výška stropu nad kurtom nie je v pravidlách bedmintonu uvedená. Avšak, bedmintonový kurt nie je vhodný v prípade, že strop je možné trafiť pomocou vysokého podania, alebo vyhodenia z pod siete.