0947 915 590

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK BASELINE SPORT ARENY

 

 

 

Baseline Sport Arena slúži hlavne širokej verejnosti na športovú, súťažnú, rekreačnú a záujmovú činnosť a aktivity, ktoré sú vykonávané so súhlasom vedúceho prevádzky. Ďalej slúži športovcom tenisového klubu na realizáciu tréningovej činnosti a súťažné aktivity.

 

Pre užívateľov priestorov Baseline Sport Areny platí tento prevádzkový poriadok.

1. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a využívajú športový areál na športovú činnosť‘ resp. rekreačno-športovú činnosť. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto  poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 2. Každý užívateľ  športového areálu je povinný dodržiavať časový harmonogram a zmluvné podmienky používania jednotlivých ihrísk.

3. Užívatelia sú povinní rešpektovať upozornenia a príkazy správcu ihriska.

4. Pri užívaní ihriska sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi správcu.

5. Vstup do priestorov športovej haly a príslušných obslužných prevádzkových priestorov majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu podľa rozvrhu.

6. Športovci môžu vstúpiť' do priestorov športovej haly maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť' do 30 minút od jeho skončenia.

7. Športovci môžu vstúpiť' na hracie plochy 5 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť' do 5 min. od jeho skončenia. Hráči sú povinní po ukončení hry upraviť a upratať tenisový dvorec, a to v rámci zakúpeného časového limitu.

8. Je zakázaný vstup nepovolaným osobám do technologických priestorov (kotolňa), ako aj do priestorov vyhradených len pre zamestnancov Baseline Sport Areny.

9. Na športovú plochu je povolený vstup len v čistej športovej obuvi a vhodnom športovom oblečení.

10. Zabezpečenie bezpečnostných, usporiadateľských, zdravotníckych a požiarnych služieb počas konania súťažných zápasov si plne zabezpečujú príslušní usporiadatelia,

11.. Užívateľ športovej plochy a príslušných obslužných prevádzkových priestorov je povinný hlásiť' vedúcemu prevádzky alebo správcovi športovej haly všetky poruchy a škody, ktoré vznikli pri užívaní týchto priestorov.

12. Všetky väčšie úrazy sa zapíšu do knihy úrazov umiestnenej v kancelárii trénerov.

13. Prenajímateľ kurtov sa zaväzuje dodržiavať v priestoroch športovej haly a v okolí športovej haly čistotu a poriadok, hospodáriť s inventárom a materiálom nachádzajúcim sa v objekte, chrániť majetok a dodržiavať všetky protipožiarne opatrenia.

14. V priestoroch športovej haly je prísne zakázané fajčiť, je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom, konzumovať alkohol a drogy.

15. Baseline Sport Arena neručí za voľne odložené veci, odporúča užívateľom a návštevníkom nechať ich v uzamknutej šatni alebo zobrať ich so sebou do priestorov športovej plochy.

16. Osoba poverená správou športovej haly má právo ukončiť program či vylúčiť účastníka programu v prípade, že účastník alebo skupina nedodržiava prevádzkový poriadok, bezpečnostné normy alebo pokyny zamestnancov.

17. . Na ihrisku je dovolené vykonávať len  tie aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené Prevádzkovateľ ani správca areálu nezodpovedá za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením.

18. V prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovanie pokynov správcu ihriska a nevhodného správania sa na ihrisku (hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, a pod.) je správca alebo vedúci prevádzky oprávnený okamžite  takéhoto užívateľa  vykázať z priestorov  ihriska. 
19. V prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobenú  škodu v plnej výške.
20. V prípade opakovaného porušovania prevádzkového poriadku užívateľom  má správca právo zakázať vstupovať na ihrisko bez akejkoľvek finančnej kompenzácie.

21.. Je nutné rešpektovať, že zdravie je prvoradé - preto je nutné myslieť na zdravie svoje, spoluhráčov a protihráčov.  Športovú  činnosť na ihrisku   vykonáva  každý výhradne na svoje vlastné riziko!

Je zakázané:

a) vodiť do priestorov športovej haly psov a iné zvieratá

b) vstupovať s bicyklom, kolieskovými korčuľami a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku

c) na hracie plochy vstupovať v inej obuvi ako je čistá športová obuv

e) v priestoroch športovej je prísny zákaz fajčiť

www.baseline.sk, info@baseline.sk, tel. 048/321 18 01