0947 915 590

Prevádzkový poriadok - nafukovacia hala BASELINE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK NAFUKOVACEJ HALY BASELINE

 

1. Tento Prevádzkový poriadok nafukovacej haly BASELINE dopĺňa Prevádzkový poriadok BASELINE SPORT ARENY zverejnený v priestoroch športového centra a na www.baseline.sk. Pre hráčov v nafukovacej haly platí tie isté základné pravidlá, ako aj v pevnej hale BASELINE SPORT ARENA, doplnené o špecifiká nafukovacej haly.

2. Nafukovacia hala (ďalej len hala) je prevádzkovaná na určitú dobu zvolenú počas zimnej sezóny prevádzkovateľom.

2. Prevádzkové hodiny v hale sú denne od 8,00hod. do 20,00hod.

3. Správca nafukovacej haly nepripustí hru hráčov, ktorí nemajú vhodnú tenisovú obuv a môžu tak spôsobiť poškodenie antukového povrchu.

4. Správca nafukovacej haly nepripustí do priestoru nafukovacej haly osoby, ktoré nemajú zakúpenú hraciu hodinu v rátaní rodičov detí majúcich tenisový tréning. Rodičia a diváci sa zdržujú v priestoroch šport baru, kde môžu dianie v nafukovacej hale sledovať na obrazovke televízie.

5. Hráči sú povinní po ukončení hry upraviť a poriadiť ihrisko a to v rámci hodinového limitu, to jest v rámci 60 minút zakúpenej hracej hodiny.

6. Hráči sú povinní sa v hale správať ohľaduplne a opatrne a zaobchádzať so športovým náradím tak, aby nepoškodili konštrukčné prvky používanej haly. V prípade zistenia akejkoľvek závady na ihrisku, alebo na konštrukcii pretlakovej haly je potrebné túto skutočnosť ihneď oznámiť správcovi nafukovacej haly a lebo personálu recepcie.

7. V prípade výpadku elektrického prúdu sa automaticky zapne záložný zdroj vzduchu a nafukovacia hala zostane prevádzky schopná.

8. V prípade výpadku elektrického prúdu a súčasne za silného vetru nad 70km/h je potrebné opustiť priestor nafukovacej haly a počkať na znovuuvedenie celého zariadenia do štandardného prevádzkového stavu, poprípade počkať na pokyny správcu.

9. V prípade požiaru je okamžite potrebné opustiť priestor nafukovacej haly a informovať správcu. Správca zodpovedá za to, že všetky osoby včas opustia priestor haly a jej bezprostredné okolie, ihneď privolá hasičský zbor na telefónnom čísle 150 a informuje taktiež aj zástupcu prevádzkovateľa, dodávateľa a výrobcu haly.

10. V celom priestore haly je zakázané fajčiť a vodiť akékoľvek domáce zvieratá.

11. Hráči sú povinní rešpektovať pokyny správcu a personálu športového areálu.

 

 Dôležité telefónne čísla

 Prevádzkovateľ haly: Mgr. Martin Labaš 0944 112385

 Správca haly: p. Milan Filipko 0903515418 p. Jaroslav Bednarčík 0911306098

 Dodávateľ haly: POLY-SLOVAKIA p.Liptai 0903502806

 Technik haly : POLY-SLOVAKIA p. Liptai  0903502806

 Technik agregátu : POLY-SLOVAKIA p.Budiš +420737840566